Michael Loewe

Abbreviations

A Biographical Dictionary of the Qin, Former Han and Xin Periods (221 BC - AD 24)

AM Asia Major
BMFEA Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities
Buddhist Conquest Zürcher, The Buddhist Conquest of China
Bureaucracy Bielenstein, The Bureaucracy of Han Times
CHOAC The Cambridge History of Ancient China
CHOC The Cambridge History of China
Chu Shaosun Pokora, ‘Ch’u Shao-sun 褚少孫 — the Narrator of Stories in the Shih-chi‘
CICA Hulsewé, China in Central Asia
Confucianisme Cheng, Étude sur le Confucianisme Han
Cosmos and Computation Sivin, Cosmos and Computation in Early Chinese Mathematical Astronomy
Crisis and Conflict Loewe, Crisis and Conflict in Han China
DGHJ Dong guan Han ji
Discourses I Gale, Discourses on Salt and Iron
Discourses II Gale, Boodberg and Lin, Discourses on Salt and Iron
DMM Loewe, Divination, Mythology and Monarchy in Han China
EC Early China
Economic Co-ordination Loewe, ‘Attempts at Economic Co-ordination during the Western Han Dynasty’
ECTBG Loewe, ed., Early Chinese Texts: A Bibliographical Guide
Festivals Bodde, Festivals in Classical China
Food and Money Swann, Food and Money in Ancient China
HFHD Dubs, The History of the Former Han Dynasty
HHS Hou Han shu
HHSJJ Hou Han shu ji jie
HJAS Harvard Journal of Asiatic Studies
HNZ Huainanzi
HS Han shu
HSBZ Han shu bu zhu
Hsin-lun Pokora, Hsin-lun (New Treatise) and Other Writings by Huan T’an
Huan T’an Pokora, ‘The Life of Huan T’an’
HWTS Han Wei congshu
HYGZ Huayang guo zhi
Indiana Companion Nienhauser, The Indiana Companion to Traditional Chinese Literature
KG Kaogu
KGXB Kaogu xuebao
KGYWW Kaogu yu wenwu
Le Chou king Pelliot, ‘Le Chou king en caractères anciens’
Les documents chinois Chavannes, Les documents chinois découverts par Aurel Stein dans les sables du Turkestan Oriental
LHJSJ Weng Fanggang, Liang Han jin shi ji
MH Chavannes, Les mémoires historiques de Se-ma Ts’ien
Notes on Historiography Hulsewé, ‘Notes on the Historiography of the Han period’
Po Hu T’ung Tjan Tjoe Som, Po Hu T’ung
QFL Qianfu lun
QZW Quan Zuwang, Han shu dili zhi jiyi
Restoration Bielenstein, The Restoration of the Han Dynasty
RHA Loewe, Records of Han Administration
RHL Hulsewé, Remnants of Han Law
SBBY Si bu beiyao
SBCK Si bu congkan
SGZ San guo zhi
Shoseki Shoseki meihin sôkan
SJ Shiji
Slavery Wilbur, Slavery in China during the Former Han Dynasty
Takigawa Takigawa, Shiki kaichû kôshô
The First Neo-Confucianism Nylan and Sivin, ‘The First Neo-Confucianism’
TP T’oung Pao
Trade and Expansion Yü Ying-shih, Trade and Expansion in Han China
Un poète Hervouet, Un poète de cour sous les Han: Sseu-ma Siang-jou
Wen xuan Knechtges, Wen xuan or Selections of Refined Literature
WW Wenwu
XJZJ Xi jing za ji
Yinan Zeng Zhaoyu, Yinan gu huaxiang shi mu fajue baogao
YTL Yantie lun
ZDMG Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft
ZZTJ Zizhi tongjian

Michael Loewe