Michael Loewe

Genealogical Tables

A Biographical Dictionary of the Qin, Former Han and Xin Periods (221 BC - AD 24)

Notes

Principal figures only are included in these tables. As the order of seniority of children or descendants is rarely available, names are not necessarily placed in sequence.

1. Gaodi and His Descendants

Gaodi’s consorts included: Lü Zhi (Lü Hou), mother of Liu Ying and Lu Yuan Gongzhu; Cao, mother of Liu Fei; Qi Yi, mother of Liu Ruyi; Bo Huang Taihou, mother of Liu Heng.

Liu Fei’s sons included: Liu Ang; Liu Biguang; Liu Jianglü; Liu Xian (1); Liu Xiang (2); Liu Xingju; Liu Xiongqu; Liu Zhang (1); Liu Zhi.

2. Wendi, Jingdi and Their Descendants

Wendi’s consorts included the Empress Dou, mother of Liu Qi (Jingdi), Liu Wu (2), and Liu Piao; a sister of Dou Changjun and Dou Guangguo; and a cousin of Dou Ying.

Jingdi’s consorts included: The Empress Bo; The Empress Wang, mother of Liu Che (Wudi); Li Yi, mother of Liu De (1), Liu E and Liu Rong; Cheng Yi, mother of Liu Yu (1) and Liu Duan (1); Jia Furen, mother of Liu Pengzu (1) and Liu Sheng (1); Tang Yi, mother of Liu Fa (1); Wang Furen, mother of Liu Ji, Liu Cheng (1) and Liu Shun (1).

Liu Xiu (2), the first of the Later Han Emperors, traced his descent directly to Liu Fa (1) and thence to Liu Bang.

3. Wudi’s Empress Wei

Huo Guang was a half—brother of Huo Qubing.

5. The Imperial Succession Xuandi to Pingdi

Xuandi’s consorts included: The Empress Xu, mother of Yuandi; The Empress Huo (Huo Chengjun); The Empress Wang (Wang Taihou (2), Qiongcheng Taihou); Zhang Jieyu; Wei Jieyu; Gongsun Jieyu; Rong Jieyu.

Yuandi’s consorts included:Wang Zhengjun (Empress Wang), mother of Chengdi; Feng Zhaoyi, grandmother of Pingdi; Fu Zhaoyi, grandmother of Aidi.

Chengdi’s consorts included: Xu Kua (Xu Huanghou), d. of Xu Jia; Ban Jieyu; Zhao Feiyan (Zhao Jieyu, Zhao Huanghou); Zhao Zhaoyi; Xu Mairen; Cao Gong.

6. Huo Guang and His Relatives

Of Huo Guang’s sons-in-law, Jin Shang was the son of Jin Midi; Shangguan An was the son of Shangguan Jie (2). 

 • Bo Huang Taihou 薄皇太后

 • Cao曹

 • Cao Furen 曹夫人

 • Chen Piao 陳嫖

 • Chunyu Zhang 淳于長

 • Deng Guanghan 鄧廣漢

 • Ding Yi 丁姬

 • Dingtao 定陶

 • Empress Wang

 • Empress Wei

 • Empress Xu

 • Eyi Gongzhu 鄂邑公主

 • Fan Mingyou 范明友

 • Feng Can 馮參

 • Feng Fengshi 馮奉世

 • Feng Zhaoyi 馮昭儀

 • Fu Shang 傅商

 • Fu Taihou 傅太后

 • Fu Xi傅喜

 • Fu Yan 傅晏

 • Fu Youjun 傅幼君

 • Fu Zhaoyi 傅昭儀

 • Fu Zhongshu 傅中叔

 • Fu Zimeng 傅子孟

 • Fu Ziyuan 傅子元

 • Gongsun He 公孫賀

 • Huo Chengjun 霍成君

 • Huo Guang 霍光

 • Huo Qubing 霍去病

 • Huo Shan 霍嬗

 • Huo Shan 霍山

 • Huo Yu 霍禹

 • Huo Yun 霍雲

 • Huo Zhongru 霍仲孺

 • Jin Shang 金賞

 • Li Furen 李夫人

 • Li Guangli 李廣利

 • Li Ji 李季

 • Li Yannian 李延年

 • Li Yi 李姬

 • Liu An (2) 劉安

 • Liu Ao 劉媼

 • Liu Ao 劉驁

 • Liu Bang 劉邦

 • Liu Biguang 劉辟光

 • Liu Bingyi 劉病已

 • Liu Bo 劉髆

 • Liu Bushi (1) 劉不識

 • Liu Can 劉參

 • Liu Chang (1) 劉長

 • Liu Che 劉徹

 • Liu Cheng (1) 劉乘

 • Liu Dan (1) 劉旦

 • Liu De (1) 劉德

 • Liu Ding (1) 劉定

 • Liu Duan (1) 劉端

 • Lin E 劉閼

 • Liu Fa (1) 劉發

 • Liu Fei 劉肥

 • Liu Fei 劉非

 • Liu Fuling 劉弗陵

 • Liu He (4) 劉賀

 • Liu Heng 劉恆

 • Liu Hong (1) 劉閎

 • Liu Hui (1) 劉恢

 • Liu Ji 劉寄

 • Liu Jian (1) 劉建

 • Liu Jianglü劉將閭

 • Liu Jiao (1) 劉交

 • Liu Jizi 劉箕子

 • Liu Ju 劉據

 • Liu Kang (1) 劉康

 • Liu Li (1) 劉禮

 • Liu Mai (1) 劉買

 • Liu Ming (1) 劉明

 • Liu Pengli 劉彭離

 • Liu Pengzu (1) 劉彭祖

 • Liu Pi 劉濞

 • Liu Piao 劉嫖

 • Liu Qi 劉啓

 • Liu Qin (1) 劉欽

 • Liu Quli 劉屈氂

 • Liu Rong (1) 劉榮

 • Liu Ruyi (1) 劉如意

 • Liu Sheng (1) 劉勝

 • Liu Shi 劉奭

 • Liu Shun (1) 劉舜

 • Liu Wu 劉戊

 • Liu Wu (2) 劉武

 • Liu Xi (1) 劉喜

 • Liu Xiang (2) 劉襄

 • Liu Xin 劉欣

 • Liu Xing (2) 劉興

 • Liu Xu (2) 劉胥

 • Liu Yi 劉揖

 • Liu Ying 劉盈

 • Liu Yingke (1) 劉郢客

 • Liu You (1) 劉友

 • Liu Yu (1) 劉餘

 • Liu Yue (1) 劉越

 • Lu Yuan Gongzhu 魯元公主

 • Lü Hou 呂后

 • Lü Zhi 呂雉

 • Pingdu Gongzhu 平都公主

 • Ren Sheng 任勝

 • Shangguan An 上官安

 • Shi Huangsun (Jin) 史皇孫 ()

 • Shi Liangdi 史良娣

 • Tai Gong 太公

 • Wang An (3) 王安

 • Wang Feng 王鳳

 • Wang Fengshi 王逢時

 • Wang Furen 王夫人

 • Wang Gen 王根

 • Wang Huo (2) 王獲

 • Wang Jin 王禁

 • Wang Jundi 王君弟

 • Wang Junli 王君力

 • Wang Junxia 王君俠

 • Wang Li (2) 王立

 • Wang Lin (2) 王臨

 • Wang Mang (2) 王莽

 • Wang Shang (2) 王商

 • Wang Tan (2) 王譚

 • Wang Wan 王曼

 • Wang Wengxu 王翁須

 • Wang Yu 王宇

 • Wang Zhengjun 王政君

 • Wei Buguang 衛步廣

 • Wei Changjun 衛長君

 • Wei Junru 僞軍孺

 • Wei Qing 衛靑

 • Wei Shaoer 衛少兒

 • Wei Yi 衛姬

 • Wei Zifu 衛子夫

 • (Xian)

 • Xu Guanghan 許廣漢

 • Xu Pingjun 許平君

 • Yangshi Gongzhu 陽石公主

 • Zhmg Jieyu 張婕妤

 • Zhao Jieyu 趙婕妤

 • Zheng Ji 鄭季

 • Zheng Li 鄭禮

 • Zheng Weng 鄭翁

 • Zheng Ye 鄭業

 • Zheng Yun 鄭惲

 • Zhuyi Gongzhu 諸邑公主

 

View image 1. GAODI AND HIS DESCENDANTS

 

View image 2. WENDI, JINGDI AND THEIR DESCENDANTS

 

View image 3. WUDI'S EMPRESS WEI

 

View image 4. WUDI'S MINOR CONSORTS (Li Furen, Zhao Jieyu, Wang Furen, Li Yi)

 

View image 5. THE IMPERIAL SUCCESSION XUANDI TO PINGDI

 

View image 6. HUO GUANG AND HIS RELATIVES

 

View image 7. WANG MANG'S FAMILY

 

View image 8. THE FU FAMILY

 

Michael Loewe