Daniel Leese

Chronology

Xia? c. 2000-1600 BCE
Shang/Yin c. 1500-1045 BCE
Zhou c. 1045-256 BCE
Western Zhou c. 1045-771 BCE
Eastern Zhou 770-256 BCE
Spring and Autumn (Chunqiu) 770-481 BCE
Warring States (Zhanguo) 480-222 BCE
Qin 221-207 BCE
Han 206 BCE-220
Western Han 206 BCE-8CE
Xin (Wang Mang Period) 9-23
Eastern Han 25-220
Three Kingdoms (Sanguo) 220-265
Jin 265-420
Western Jin 265-316
Eastern Jin 317-420
Southern and Northern Dynasties (Nan Bei Chao) 420-581 (589)
Sui 581 (589)-618
Tang 618-907
Five Dynasties (Wu Dai) 907-960
Song 960-1279
Northern Song 960-1127
Southern Song 1127-1279
Liao (Qitan) 947-1125
Xi Xia (Tangut) 1038-1227
Jin (Jurchen) 1115-1234
Yuan (Mongol) (1271)
1279-1368
Ming 1368-1644
Hongwu 1368-1398
Jianwen 1399-1402
Yongle 1402-1424
Hongxi 1425
Xuande 1426-1435
Zhengtong 1436-1449
Jingtai 1450-1456
Tianshun 1457-1464
Chenghua 1465-1487
Hongzhi 1488-1505
Zhengde 1506-1521
Jiajing 1521-1567
Longqing 1567-1572
Wanli 1573-1620
Taichang 1620
Tianqi 1621-1627
Chongzhen 1628-1644
Qing (Manchu) 1644-1911
Shunzhi 1644-1661
Kangxi 1661-1722
Yongzheng 1722-1735
Qianlong 1736-1796
Jiaqing 1796-1820
Daoguang 1821-1850
Xianfeng 1851-1861
Tongzhi 1862-1874
Guangxu 1875-1908
Xuantong 1909-1911
Republic 1912-1949
People's Republic of China (PRC) since 1949

Daniel Leese