Various editors

Glossary of Chinese Personal Names

Ah Cheng, born 1949 阿城
Ai Qing, 1910 - 1996 艾青
Ai Siqi, 1910 - 1966 艾思奇
Ai Weiwei, born 1957 艾未未
Ai Wu, 1904 - 1992 艾芜
Aluoben, 7th cent. 阿罗本
An Lushan, 703 - 757 安禄山
An Zhimin, born 1924 安志敏
Ba Jin (Li Feigan), 1904 - 2005 巴金
Bai Juyi, 772 - 846 白居易
Bai Pu, 1226 - 1306 白扑
Bai Shouyi, 1909 - 1989 白寿彝
Bai Wei, 1911 - 1984 白危
Bai Xianyong, born 1937 白先勇
Bai Xingjian, 775 - 826 白行简
Ban Gu, 32 - 92 班固
Ban Zhao, 49 - 120 班昭
Bei Dao (see also Zhao Zhenkai), born 1949 北岛
Bei Ling, contemp. 贝岭
Bi Sheng, ca. 990 - 1051 毕昇
Bian Zhilin, 1910 - 2000 卞之琳
Bing Xin (see also Xie Wanying), 1900 - 1999 冰心
Bo Yibo, born 1908 薄一杷
Cai Chusheng, 1906 - 1968 蔡楚生
Cai Dongfan, 1877 - 1945 蔡东藩
Cai Hesen, 1895 - 1931 蔡和森
Cai Jing, 1046 - 1126 蔡京
Cai Lun, died 121 蔡伦
Cai Mingliang, born 1957 蔡明亮
Cai Yuanpei, 1868 - 1940 蔡元培
Cai Zhizhong, born 1948 蔡志忠
Can Xue, born 1953 残雪
Cao Cao, 155 - 220 曹操
Cao Futian, died 1900 曹福田
Cao Kun, 1862 - 1938 曹锟
Cao Pi, 187 - 226 曹丕
Cao Qujing (Sanhan), 18th cent. 曹去晶
Cao Rulin, 1876 - 1966 曹汝霖
Cao Xueqin, 1715 - 1763 曹雪芹
Cao Yu, 1910 - 1996 曹禺
Cao Zhi, 192 - 232 曹植
Cen Qixiang, 1903 - 1990 岑麒祥
Chang Qu, 4th cent. 常璩
Chen Baiyi, born 1926 陈白一
Chen Bochen, 1898 - 1920 沈泊尘
Chen Boda, 1904 - 1989 陈伯达
Chen Bo'er, 1910 - 1951 陈杷儿
Chen Chengze, 1885 - 1922 陈承泽
Chen Da, 1892 - 1975 陈达
Chen Dancheng, born 1919 陈丹诚
Chen Duxiu, 1879 - 1942 陈独秀
Chen Gang, born 1935 陈钢
Chen Guofu, 1892 - 1951 陈果夫
Chen Guying, born 1935 陈鼓应
Chen Hansheng, 1897 - 1989 陈翰笙
Chen Hengzhe, 1890 - 1976 陈衡哲
Chen Jiangong, 1893 - 1971 陈建功
Chen Jiongming, 1878 - 1933 陈炯明
Chen Kaige, born 1952 陈凯歌
Chen Kehui, 20th cent. 陈克恢
Chen Kehui, see Lu Di 陈克惠
Chen Li, born 1902 陈立
Chen Liang, 1143 - 1194 陈亮
Chen Liangyu 陈良宇
Chen Lifu, 1900 - ? 陈立夫
Chen Mingde, 1897 - 1989 陈铭德
Chen Ran, born 1962 陈染
Chen Ruoxi, born 1938 陈若曦
Chen Shaoyu, see Wang Ming 陈绍禹
Chen Sheng, died -208 陈胜
Chen Shuibian, born 1951 陈水扁
Chen Shuren, 1883 - 1948 陈树人
Chen Tingshi, born 1921 陈廷诗
Chen Wangdao, 1890 - 1977 陈望道
Chen Xiaoming, born 1959 陈晓明
Chen Xingshen, born 1911 陈省身
Chen Xinwan, born 1951 陈辛婉
Chen Xujing, 1903 - 1967 陈序经
Chen Yan, 12th cent. 陈言
Chen Yi (CCP), 1901 - 1972 陈毅
Chen Yi (GMD), 1883 - 1950 陈亿
Chen Yinke, 1890 - 1969 陈寅恪
Chen Yun, 1905 - 1995 陈云
Chen Zhongshi, born 1942 陈忠实
Chen Zufen, born 1943 陈祖芬
Cheng Hao, 1032 - 1085 程颢
Cheng Long, born 1954 成龙
Cheng Naishan, born 1946 程乃珊
Cheng Xiaoqing, 1893 - 1976 程小青
Cheng Yi, 1033 - 1107 程颐
Chi Haotian, born 1929 迟浩田
Chi Li, born 1960 (?) 池莉
Chu Ge, born 1931 楚戈
Chun Zaifeng, 1883 - 1951 醇载沣
Cian, 1837 - 1881 慈安
Cixi, 1835 - 1908 慈喜
Cui Bo, ca. 1023 - 1063 崔白
Cui Jian, born 1961 崔健
Cui Shu, 1740 - 1816 崔述
Dai Houying, 1938 - 1996 戴厚英
Dai Jin, 1388 - 1462 戴貂
Dai Jitao, 1891 - 1949 戴季陶
Dai Li, 1895 - 1946 戴笠
Dai Qing, born 1941 戴晴
Dai Wangshu, 1905 - 1950 戴望舒
Dai Zhen, 1724 - 1777 戴震
Dan Ying, born 1943 淡莹
Dao'an, 312 - 385 道安
Deng Chumin, 1889 - 1981 邓初民
Deng Liqun, born 1914 邓立群
Deng Pufang, born 1944 邓朴方
Deng Tuo, 1912 - 1966 邓拓
Deng Xiaoping, 1904 - 1997 邓小平
Deng Zhongxia, 1814 - 1933 邓中夏
Ding Bangxin, born 1936 丁邦新
Ding Fang, born 1956 丁方
Ding Ling, 1904 - 1986 丁玲
Gao Xingjian, born 1940 高行健
Ge Ganru, born 1954 葛甘如
Ge Hong, 283 - 364 葛洪
Geng Jian (Liu Xi), born 1924 耿简
Geng Jianyi, born 1962 耿建翌
Gong Li, born 1965 巩俐
Gong, Prinz (Yixin), 1833 - 1898 恭亲王
Gongsun Long, ca. -320 until -250 公孙龙
Gu Cheng, 1956 - 1993 顾城
Gu Gan, born 1942 古干
Gu Jiegang, 1893 - 1980 顾颉刚
Gu Kaizhi, 345 - 406 顾恺之
Gu Wenda, born 1955 谷文达
Gu Yanwu, 1613 - 1682 顾炎武
Guan Daosheng, 1262 - 1319 管道昇
Guan Feng, 20th cent. 关锋
Guan Hanqing, ca. 1220 - ca. 1300 关汉卿
Guan Shanyue, born 1912 关山月
Guan Zhong (Guanzi), ca. -730 until -645 管仲
Guan Zhong, born 1940 关中
Guo Baojun, 1893 - 1971 郭宝钧
Guo Dihuo, 1905 - 1983 郭棣活
Guo Jin, born 1964 郭晋
Guo Lianghui, born 1926 郭良蕙
Guo Lusheng (Shizhi), born 1948 郭路生
Guo Moruo, 1892 - 1978 郭沫若
Guo Pu, 276 - 324 郭璞
Guo Songdao, 1818 - 1891 郭嵩焘
Guo Wenjing, born 1956 郭文景
Guo Xi, active around 1020 - 1090 郭熙
Guo Xiaochuan, 1919 - 1976 郭小川
Guo Zhenchang, born 1949 郭振昌
Hai Rui, 1515 - 1587 海瑞
Han Dongfang, born 1963 汉东方
Han Feizi, ca. -280 until -233/-234 韩非子
Han Shaogong, born 1953 韩少功
Han Tuozhou, 1152 - 1207 韩侂胄
Han Yu, 768 - 825 韩愈
Hao Ran, born 1932 浩然
He Bingsong, 1890 - 1946 何炳松
He Huaishuo, born 1941 何怀硕
He Jianjun, born 1960 何建军
He Jingzhi, born 1924 何敬之
He Liaoran, 19th cent. 何瞭然
He Lin, 1902 - 1992 贺麟
He Luting, born 1903 贺绿汀
He Qifang, 1911 - 1977 何其芳
He Rong, ca. 1903 - 1990 何容
He Youzhi, born 1922 贺友直
He Zhanhao, born 1933 何占豪
He Zhen, um 1900 何震
Hei Ma (Bi Bingbin), born 1960 黑马
Heshen, 1750 - 1799 和珅
Hong Bian, 16th cent. 洪楩
Hong Jinbao, born 1950 洪金宝
Hong Mai, 1123 - 1202 洪迈
Hong Ren'gan, 1822 - 1864 洪仁玕
Hong Shen, 1893/94 - 1955 洪深
Hong Sheng, 1645 - 1704 洪昇
Hong Shiqing, contemp. 洪世清
Hong Xiuquan, 1813 - 1864 洪秀全
Jiang Fucong, 1898 - 1990 蒋复璁
Jiang Gui, 1908 - 1980 姜贵
Jiang He, born 1949 江河
Jiang Jieshi, 1887 - 1975 蒋介石
Jiang Jingguo, 1910 - 1988 蒋经国
Jiang Kanghu, 1883 - 1945 江亢虎
Jiang Kui, 1155 - 1221 姜夔
Jiang Niandong, first half 20th cent. 姜念东
Jiang Qing, 1913 - 1991 江青
Jiang Shaoyuan, 20th cent. 江绍原
Jiang Wenye, 1910 - 1983 江文也
Jiang Zemin, born 1926 江泽民
Jiang Zhaohe, 1904 - 1986 蒋兆和
Jiang Zhaoshen, 1925 - 1996 江兆申
Jiang Zilong, born 1941 蒋子龙
Jiao Juyin, 1905 - 1975 焦菊隐
Jin Di, born 1920 金堤
Jin Guantao, born 1947 金观涛
Jin Shengtan, 1608 - 1661 金圣叹
Jin Yong, born 1924 金庸
Jin Yun, contemp. 锦云
Jin Zhaozi, 1889 - 1975 金兆梓
Jin Zhiyuan, 1930 - 1984 金志远
Jing Hao, 880 - 935 荆浩
Juran, ca. 960 - 985 巨然
Kang Guangren, 1867 - 1898 康广仁
Kang Sheng, 1898 - 1975 康生
Kang Youwei, 1858 - 1927 康有为
Ke Yan, born 1929 柯岩
Kong Shangren, 1648 - 1718 孔尚任
Kong Xiangxi, 1881 - 1967 孔祥熙
Kongzi, -551 until -479 孔子
Kuiji, 632 - 682 窥基
Lai Dehe (Lai Deh-Ho), born 1943 赖德和
Lai He, 1894 - 1949 赖和
Lai Ruoyu, 1910 - 1958 赖若愚
Lao Gui, born 1947 老鬼
Lao She (see also Shu Qingchun), 1899 - 1966 老舍
Laozi, -7/-6th cent. 老子
Lei Feng, 1940 - 1962 雷锋
Lei Jieqiong, born 1905 雷洁琼
Li An (Lee, Ang), born 1952 李安
Li Anche, 1900 - 1985 李安宅
Li Ang, born 1952 李昂
Li Bai (Li Bo), 701 - 762 李白
Li Baojia, 1867 - 1906 李宝嘉
Li Bing, -3th cent. 李冰
Li Cheng, 919 - 967 李成
Li Chong, 4th cent. 李充
Li Da, 1890 - 1966 李达
Li Dazhao, 1889 - 1927 李大钊
Li Denghui, born 1923 李登辉
Li Fanggui, 1902 - 1987 李方桂
Li Fuchun, 1900 - 1975 李富春
Li Guohao, born 1913 李国豪
Li Haopei, 1906 - 1998 李浩培
Li He, 791 - 817 李贺
Li Hongzao, 1820 - 1897 李鸿藻
Li Hongzhang, 1823 - 1901 李鸿章
Li Hongzhi, born 1951 or 1952 李洪志
Li Huan, born 1916 李焕
Liang Sicheng, died 1972 梁思成
Liang Siyong, 1904 - 1954 梁思永
Liang Xiaosheng, born 1949 梁晓声
Liao Chengzhi, 1908 - 1983 寥承志
Liao Huiying, born 1948 廖辉英
Liao Jichun, 1902 - 1967 廖继春
Liao Mosha, 1907 - 1990 寥沫沙
Liao Zhongkai, 1877 - 1925 寥仲凯
Lin Bai, born 1958 林白
Lin Biao, 1908 - 1971 林彪
Lin Boqu, 1886 - 1960 林伯渠
Lin Fengmian, 1900 - 1991 林风眠
Lin Haiyin, 1918 - 2001 林海音
Lin Sen, 1868 - 1943 林森
Lin Shu, 1852 - 1924 林纾
Lin Shuangwen, 18th cent. 林爽文
Lin Weimin, 1887 - 1927 林伟民
Lin Yaohua, born 1910 林耀华
Lin Yifu, born 1952 林以夫
Lin Yusheng, born 1934 林毓生
Lin Yutang, 1895 - 1976 林语堂
Lin Zexu, 1785 - 1850 林则徐
Ling Chunsheng, 20th cent. 凌纯声
Ling Mengchu, 1580 - 1644 凌蒙初
Ling Shuhua, 1900 - 1990 凌叔华
Liu Bang, reign -206 until -195 留邦
Liu Bingzhong, 1216 - 1274 刘秉忠
Liu Binyan, 1925 - 2005 刘宾雁
Liu Chunhua, born 1944 刘春华
Liu E, 1857 - 1909 刘鹗
Liu Guoguang, born 1923 刘国光
Liu Guojun, 20th cent. 刘国钧
Liu Guosong, born 1932 刘国松
Liu Haisu, 1896 - 1994 刘海粟
Liu Huanzhang, born 1930 刘焕章
Liu Hui, 465 - 517 柳挥
Liu Jibin, born 1938 刘积斌
Liu Jiyou, 1918 - 1983 刘继卣
Liu Kaiqu, 1904 - 1993 刘开渠
Liu Mingchuan, 1836 - 1896 刘铭传
Liu Na'ou, 1900 - 1933 刘呐鸥
Liu Qingfeng, born 1949 刘青峰
Liu Shaoqi, 1898 - 1969 刘少奇
Liu Shifu, 1884 - 1915 刘师复
Liu Shipei, 1884 - 1919 刘师培
Liu Suola (Liu Sola), born 1955 刘索拉
Liu Tingfang, 1891 - 1947 刘廷芳
Liu Wei, born 1965 刘炜
Liu Xi (see also Geng Jian), born 1924 柳溪
Liu Xiang, -77 until -6 (or -79 until -8) 刘向
Liu Xiaodong, born 1963 刘晓东
Liu Xie, ca. 467 - ca. 522 刘勰
Liu Xinwu, born 1942 刘心武
Liu Yichang, born 1918 刘以鬯
Liu Yizheng, 1879 - 1956/61 柳诒徵
Liu Yongfu, 1837 - 1917 刘永福
Liu Yuehua, born 1937 刘月华
Liu Zaifu, born 1941 刘再复
Liu Zhiji, 661 - 721 刘知几
Liu Zongyuan, 773 - 819 柳宗元
Long Guanhai, 1906 - ? 龙冠海
Mao Xuhui, born 1956 毛旭珲
Mao Yisheng, 1896 - 1989 茅以升
Mao Zedong, 1893 - 1976 毛泽东
Mei Lanfang, 1864 - 1961 梅兰芳
Meng Sha, born 1941 孟沙
Meng Xiaoyun, born 1946 孟晓云
Mengzi, -372 until -281 孟子
Min Anqi (Min, Anchee), born 1957 闽案琪
Mo Di (Mozi), -5./-4th cent. 墨翟
Mo Yan, born 1956 莫言
Mou Zongsan, 1909 - 1995 牟宗三
Mu Dan, 1918 - 1977 穆旦
Mu Mutian, 1900 - 1981 穆木天
Mu Shiying, 1912 - 1940 穆时英
Muqi (Fachang), active around 1281 牧溪
Ni Zan, 1301 - 1374 倪瓒
Ni Zhengyu, born 1929 倪征燠
Ni Zhifu, born 1933 倪志福
Nie Er, 1912 - 1935 聂耳
Ou Haonian, born 1935 欧豪年
Ouyang Jianghe, born 1955 欧阳江河
Ouyang Xiu, 1007 - 1072 欧阳修
Ouyang Yuqian, 1889 - 1962 欧阳予倩
Pan Guangdan, 1899 - 1967 潘光旦
Pan Hannian, born 1905 潘汉年
Pan Huanglong, born 1945 潘皇龙
Pan Jixun, 1521 - 1595 潘季驯
Pan Tianshou, 1898 - 1971 潘天寿
Pan Yuliang, 1899 - 1977 潘玉良
Pang Renquan, 1898 - 1922 潘人铨
Pei Wenzhong, 1904 - 1982 裴文中
Peng Dehuai, 1898 - 1974 彭德怀
Peng Ge, born 1926 彭歌
Peng Ge, born 1926 彭歌
Peng Pai, 1896 - 1929 彭湃
Peng Yulin, 1816 - 1890 彭玉麟
Peng Zhen, 1902 - 1997 彭真
Pu Dianjun, ca. 1910 蒲殿俊
Pu Songling, 1640 - 1715 蒲松龄
Pu Xinyu, 1896 - 1963 蒲心畲
Puyi, 1906 - 1967 溥仪
Qi Baishi, 1864 - 1957 齐白石
Qi Benyu, 20th cent. 戚本禹
Qi Jiguang, died 1587 戚继光
Qian Baocong, 1892 - 1974 钱宝琮
Qian Daxin, 1728 - 1804 钱大昕
Qian Duansheng, 1900 - ? 钱端升
Qian Mu, 1895 - 1990 钱穆
Qian Qichen, born 1928 钱其琛
Qian Songyan, 1898 - 1985 钱松岩
Qian Xuantong, 1887 - 1939 钱玄同
Qian Xuesen, born 1911 钱学森
Qian Zhongshu, 1910 - 1998 钱钟书
Qiao Guanhua, 1912 - 1983 乔冠华
Qiao Shi, born 1924 桥石
Qideng Sheng, born 1939 七等生
Qin Bangxian (Bo Gu), 1907 - 1946 秦邦宪
Qin Guan, 1049 - 1100 秦观
Qin Jiushao, ca. 1202 - 1261 秦九韶
Qin Shihuang, -259 until -210 秦始皇
Qiong Yao, born 1938 琼瑶
Qiu Deshu, born 1948 仇德树
Sima Guang, 1019 - 1086 司马光
Sima Qian, -145 until -86 司马迁
Sima Xiangru, -179 bis -117 司马相如
Sima Yi, 179 - 251 司马懿
Song Boren, 13th cent. 宋伯仁
Song Jian, born 1932 宋健
Song Jiaoren, 1882 - 1913 宋教仁
Song Meiling, born 1898 宋美龄
Song Qingling, 1892 - 1981 宋庆龄
Song Quansheng (Song, C.S.), 20th cent. 宋全生
Song Wenzhi, born 1919 宋文治
Song Yonghong, born 1966 宋永红
Song Zelai, born 1952 宋泽菜
Song Zhidi, 1914 - 1956 宋之的
Song Ziwen, 1894 - 1971 宋子文
Su Bai, born 1922 宿白
Su Bingqi, 1909 - ca. 1991 苏秉琦
Su Buqing, born ca. 1902 苏步青
Su Dongpo (Su Shi), 1036 - 1101 苏东坡
Su Hongjun, born 1940 苏洪钧
Su Manshu, 1884 - 1918 苏曼殊
Su Shaozhi, born 1923 苏绍智
Su Shi, see also Su Dongpo 苏轼
Su Tong, born 1963 苏童
Su Xiaokang, born 1949 苏晓康
Su Xun, 1009 - 1066 苏洵
Sun Ailing, born 1949 孙爱玲
Sun Benwen, 1891 - 1979 孙本文
Sun Fo (Sun Ke), 1871 - 1973 孙科
Sun Fuyuan, 1894 - 1966 孙伏园
Sun Kaidi, 20th cent. 孙楷第
Sun Yefang, 1908 - 1983 孙冶方
Sun Yixian (Sun Yatsen, Sun Zhongshan) 1866 - 1925 孙逸仙, (孙中山)
Sunzi, -6th cent. 孙子
Taixu, 1899 - 1947 太虚
Tan Dun, born 1957 谭盾
Tan Sitong, 1865 - 1898 谭嗣同
Tan Xiaolin, 1911 - 1948 谭小麟
Tan Xinpei, 1847 - 1917 谭鑫培
Tan Zhengbi, 16th cent. 谭正璧
Tang Caichang, 1867 - 1900 唐才常
Tang Hualong, 1874 - 1918 唐化龙
Tang Jiaxuan, born 1938 唐家璇
Tang Jiyao, ca. 1886 - 1927 唐继尧
Tang Junyi, 1909 - 1978 唐君毅
Tang Qi, 1920 - 1990 唐祈
Tang Shaoyi, 1860 - 1938 唐绍仪
Tang Shouqian, ca. 1910 汤寿潜
Tang Xianzu, 1550 - 1616 汤显祖
Tang Yin, 1470 - 1523 唐寅
Tao Chengzhang, 1878 - 1912 陶成章
Tao Hongjing, 456 - 536 陶弘景
Tao Jinsheng, contemp. 陶晋生
Tao Qian, 365 - 427 陶潜
Tao Xingzhi, 1891 - 1946 陶行知
Tao Xisheng, 1899 - ? 陶希圣
Tao Yuanming, 365 - 427 陶渊明
Tao Yunkui, 20th cent. 陶云逵
Tao Zhu, 1908 - 1969 陶铸
Tian Gengxin, 1890 - 1967 田耕莘
Tian Han, 1898 - 1968 田汉
Tian Jian, born 1916 田间
Tian Jiaying, 1922 - 1966 田家英
Tian Shixin, 20th cent. 田世信
Tian Zhuangzhuang, born 1952 田状状
Ulanfu, born 1906 乌兰夫
Wan Li, born 1916 万里
Wan Ren, born 1950 万仁
Wang Anshi, 1021 - 1086 王安石
Wang Anyi, born 1954 王安忆
Wang Bing, active around 762 王冰
Wang Cheng, born 1965 王成
Wang Chong, 27 - ca. 97 王充
Wang Chongyang, 1113 - 1170 王重阳
Wang Chuan, born 1953 王川
Wang Daheng, born 1915 王大珩
Wang Daiyu, ca. 1580 - ca. 1658 王岱舆
Wang Duqing, 1898 - 1940 王独清
Wang Fang, born 1920 王芳
Wang Fuzhi, 1619 - 1692 王夫之
Wang Ganchang, 1907 - 1998 王淦昌
Wang Guangqi, born 1934 王光祈
Wang Guangyi, born 1956 王广义
Wang Guowei, 1877 - 1927 王国维
Wang Hui, 1632 - 1717 王翬
Wang Jian, 1598 - 1677 王鉴
Wang Jiawei, born 1958 王家卫
Wang Jiaxiang, 1906 - 1974 王稼祥
Wang Jingwei, 1883 - 1944 汪精卫
Wang Keping, born 1949 王克平
Wang Li, 1900 - 1986 王力
Wang Li, 1921 - 1996 王力
Wang Linyi, born ca. 1909 王临乙
Wang Mang, -45 until +23 王莽
Wang Meng, 1308 - 1385 王蒙
Wang Meng, born 1934 王蒙
Wang Ming (Chen Shaoyu), 1904-1974 王明
Wang Mingsheng, 1722 - 1798 王鸣盛
Wang Ning, born 1955 王宁
Wang Ping, 20th cent. 王平
Wang Pu, 1902 - 1969 王普
Wang Rongzhi, born 1928 王蓉芷
Wang Runhua, born 1941 王润华
Wang Shifu, Ende 13th cent. 王实甫
Wang Shimin, 1592 - 1680 王时敏
Wang Shiwei, 1907 - 1947 王实味
Wang Shizhen, 1529 - 1593 王世贞
Wang Shizhen, 1634 - 1711 王士侦
Wang Shouren, see also Wang Yangming 王守仁
Wang Shuo, born 1958 王朔
Wang Tao, 1828 - 1897 王韬
Wang Tieya, contemp. 王铁崖
Wang Tuo, born 1944 王拓
Wang Wenxing, born 1939 王文兴
Wang Xiaoni, born 1955 王小妮
Wang Xizhi, ca. 307 - 365 王羲之
Wang Yangming (Wang Shouren), 1472 - 1528 王阳明
Wang Ying, contemp. 王颖
Wang Yuanqi, 1642 - 1715 王原祁
Wang Zhen, ca. 1290 - 1333 王祯
Wang Zheng, 1571 - 1644 王徵
Wei Jianxing, born 1931 尉健行
Wei Jingsheng, born 1950 魏京生
Wei Min, contemp. 魏敏
Wei Qingzhi, died after 1244 魏庆之
Wei Yuan, 1794 - 1856 魏源
Wei Zhongxian, 1568 - 1627 魏忠贤
Wen Jieruo, born 1920 文洁若
Wen Yiduo, 1899 - 1946 闻一多
Wen Zhengming, 1470 - 1554 文徵明
Weng Tonghe, 1830 - 1904 翁同龢
Weng Wenhao, 1889 - ? 翁文灏
Woren, 1804 - 1871 倭仁
Wu Baixin (Wu Yuhong), 1919 - 1966 乌白辛
Wu Changshi, 1842 - 1927 吴昌硕
Wu Cheng'en, ca. 1506 - ca. 1582 吴承恩
Wu Daozi, born ca. 680 吴道子
Wu Fading, 1888 - 1924 吴法鼎
Wu Fan, born 1924 吴凡
Wu Guang, ca. -2nd cent. 吴广
Wu Guanzhong, born 1919 吴冠中
Wu Han, 1909 - 1969 吴唅
Wu Jingchao, 1901 - 1968 吴景超
Wu Jinglian, born 1930 吴敬琏
Wu Jingzi, 1701 - 1754 吴敬梓
Wu Leichuan, 1869 - 1944 吴雷川
Wu Peifu, 1874 - 1939 吴佩孚
Wu Sangui, 1612 - 1678 吴三硅
Wu Shanzhuan, born 1960 吴山专
Wu Tao, 20th cent. 吴涛
Wu Tianming, born 1939 吴天明
Wu Tianzhang, born 1956 吴天章
Wu Wenjun, born 1919 吴文俊
Wu Wenzao, 1901 - 1985 吴文藻
Wu Woyao, 1866 - 1910 吴沃尧
Wu Xian, 20th cent. 吴宪
Wu Xueqian, born 1921 吴学谦
Wu Yaozong, 1893 - 1979 吴耀宗
Wu Yu, 1872 - 1949 吴虞
Wu Yuhong, see also Wu Baixin 吴宇洪
Wu Yujin, born 1920er 吴于廑
Wu Yuzhang, 1878 - 1966 吴玉章
Wu Zelin, 20th cent. 吴泽林
Wu Zetian, reg. 690 - 705 武则天
Wu Zhen, 1280 - 1354 吴镇
Wu Zhihui, 1864 - 1953 吴稚晖
Wu Zhuoliu, born 1900 - 1976 吴浊流
Wu Ziniu, born 1953 吴子牛
Xi Ruo, ca. 1900 奚若
Xi Xi, born 1938 西西
Xia Gui, ca. 1180 - 1224 夏圭
Xia Mianzun, 1886 - 1946 夏沔尊
Xia Nai, 1910 - 1985 夏鼐
Xia Yan, 1900 - 1999 夏衍
Xia Zengyou, 1865 - 1924 夏曾佑
Xian Xinghai, 1905 - 1945 洗星海
Xiang Jingyu, 1895 - 1928 向警予
Xiang Kairan, 1880 - ? 向恺然
Xiang Min, born 1967 向民
Xiang Peiliang, 1900 - 1961 向培良
Xiang Ying, 1897 - 1941 项英
Xiang Yu, -232 until -202 项羽
Xiang Zhongfa, 1880 - 1931 向忠发
Xiao Chaogui, 1820 - 1852 萧朝贵
Xiao Hong (Zhang Naiying), 1911 - 1942 萧红
Xiao Jin, born 1929 萧勤
Xiao Jun (Liu Honglin), 1907 - 1988 萧军
Xiao Ping,2nd half 20th cent. 萧平
Xiao Qian, 1910 - 1999 萧乾
Xiao Tong, 501 - 531 萧统
Xiao Youmei, 1884 - 1940 箫友梅
Xie Changting, born 1946 谢长廷
Xie Fei, born 1942 谢飞
Xie Fuzhi, 1909 - 1972 谢富治
Xie He, 5th cent. 谢赫
Xie Huan, 1426 - 1452 谢环
Xie Jin, born 1923 谢晋
Xie Mian, born 1932 谢冕
Xie Wanying, see also Bing Xin 谢婉莹
Xie Xueshi, first half 20th cent. 解学诗
Xie Zhengfu, 1900 - 1967 谢征孚
Xing Fuyi, born 1935 邢福义
Xiong Foxi, 1900 - 1965 熊佛西
Xiong Shili, 1885 - 1968 熊十力
Xu Anhua, born 1947 许鞍华
Xu Beihong, 1895 - 1953 徐悲鸿
Xu Bing, born 1955 徐冰
Xu Changhui, born 1929 许常惠
Xu Chi, 1914 - 1996 徐迟
Xu Daoning, ca. 970 - 1050 许道宁
Xu Dishan, 1893 - 1941 许地山
Xu Fuguan, 1903 - 1982 徐复观
Xu Gang, born 1945 徐刚
Xu Guangqi, 1562 - 1633 徐光启
Xu Guanwen, born 1942 许冠文
Xu Heng, 1209 - 1281 许衡
Xu Jianyin, 1845 - 1901 徐建寅
Xu Jingyang 许旌阳
Xu Ke, born 1941 徐克
Xu Langguang, born 1901 许烺光
Xu Liangying, born 1920 许良英
Xu Shen, ca. 55 - 149 许慎
Xu Shou, 1818 - 1884 徐寿
Xu Wei, 1521 - 1593 徐渭
Xu Xiaoming, born 1955 徐小明
Xu Zhenya, ca. 1890 - ca. 1930 徐枕亚
Xu Zhimo, 1896 - 1931 徐志摩
Xuanzang, ca. 596 - 664 玄奘
Xue Baoxia, born 1956 薛保瑕
Xue Fucheng, 1838 - 1894 薛福成
Xue Muqiao, born 1904 薛暮桥
Xue Song, born 1965 薛松
Xue Xianzhou, 1871 - 1927 薛仙舟
Xugu, 1823 - 1896 虚谷
Xunzi (Xun Kuang), ca. -310 until -230 荀子
Ya Xian, also Ya Xuan, born 1932 痖弦
Yan Fu, 1854 - 1921 严复
Yan Geling, born 1959 严歌苓
Yan Jiaqi, born 1942 严家其
Yan Jiayan, born 1933 严家炎
Yan Jingyao, 1905 - 1976 严景耀
Yan Li, born 1954 严力
Yan Mao, 19th cent. 延茂
Yan Wengui, 10./11th cent. 颜文贵
Yan Wenliang, 1893 - 1988 颜文樑
Yan Xishan, 1883 - 1960 阎锡山
Yan Yangchu, 1893 - 1990 宴阳初
Yan Yu, ca. 1180 - 1235 严羽
Yang Chengzhi, 20th cent. 杨成志
Yang Dechang, born 1947 杨德昌
Yang Guifei, 719 - 756 杨贵妃
Yang Hucheng, 1883 - 1949 杨虎城
Yang Hui, 13th cent. 杨辉
Yang Jiang, born 1911 样绛
Yang Kui, 1905 - 1985 杨逵
Yang Kun, 20th cent. 杨堃
Yang Lian, born 1955 杨炼
Yang Maochun, 1904 - 1985 杨懋春
Yang Maolin, born 1953 杨茂林
Yang Mo, 1914 - 1995 杨沫
Yang Qingchu, born 1940 杨青矗
Yang Qingkun, 20th cent. 杨堃
Yang Renbian, 1903 - 1973 杨人楩
Yang Rongguo, 1907 - 1978 杨蓉国
Yang Shangkun, 1907 - 1998 杨尚昆
Yang Shaobin, born 1963 杨少斌
Yang Shuda, 1885 - 1956 杨树达
Yang Tingyun, 1562 - 1627 杨廷筠
Yang Xi, 4th cent. 杨羲
Yang Xiong, -53 until 18 杨雄
Yang Xiuqing, 1820 - 1865 杨秀清
Yang Yinliu, born 1944 杨荫浏
Yang Zhenning, born 1922 杨振宁
Yang Zhu, -440 until ca. -360 杨朱
Yao Nai, 1731 - 1815 姚鼐
Yao Wenyuan, born 1931 姚文元
Yao Xueyin, 1910 - 1999 姚雪垠
Ye Jianying, 1897 - 1986 叶剑英
Ye Lang, contemp. 叶朗
Ye Mingchen, 1807 - 1859 叶名琛
Ye Qianyu, 1907 - 1995 叶浅予
Ye Shengtao, 1894 - 1988 叶圣陶
Ye Yonglie, born 1940 页永烈
Yi Kuang, prince, 1836 - 1916 弈劻
Yijing, 635 - 713 义净
Yin Da, 1906 - 1983 尹达
Yin Yi, born 1954 尹毅
Ying Lianzhi, 1866 - 1926 英敛之
Ying Peian, born 1947 英培安
Yu Dafu, 1896 - 1945 郁达夫
Yu Guangyuan, born 1915 于光远
Yu Guangzhong, born 1928 余光中
Yu Hua, born 1960 余华
Yu Lihua, born 1931 於黎华
Yu Pingbo, 1900 - 1990 俞平伯
Yu Tianbai, born 1937 俞天白
Yu Xin, 513 - 581 庾信
Yu Yingshi, born 1930 余英时
Yu Youhan, born 1943 余友涵
Yuan Fang, born 1918 袁方
Yuan Haowen, 1190 - 1257 元好问
Yuan Hongdao, 1568 - 1610 袁宏道
Yuan Jiang, active around 1723 - 1735 袁江
Yuan Kejia, born 1921 袁付嘉
Yuan Mei, 1716 - 1798 袁枚
Yuan Muzhi, 1909 - 1978 袁牧之
Yuan Shikai, 1859 - 1916 袁世凯
Yuan Shu, 1131 - 1205 袁枢
Yuan Tongli, 1895 - 1965 袁同礼
Yue Fei, 1103 - 1141 岳飞
Yue Minjun, born 1962 岳敏君
Yun Daiying, 1895 - 1931 恽代英
Zang Kejia, 1905 - 2004 藏克家
Zeng Guofan, 1811 - 1872 曾国藩
Zeng Mi, born 1935 曾宓
Zeng Pu, 1872 - 1936 曾朴
Zeng Zhaolun, 20th cent. 曾照抡
Zhai Yongming, born 1955 曾永明
Zhan Tianyou, 1861 - 1919 詹天佑
Zhang Ailing, 1920 - 1995 张爱玲
Zhang Binglin (Zhang Taiyan), 1868 - 1936 章炳麟
Zhang Chengzhi, born 1948 张承志
Zhang Chunshen, 20th cent. 张春申
Zhang Daoling, 34 - 156 张道陵
Zhang Daqian, 1899 - 1983 张大千
Zhang Decheng, died 1900 张德成
Zhang Dongsun, 1891 - 1962 张东荪
Zhang Guangyu, 1900 - 1964 张光宇
Zhang Guiyong, 1908 - 1965 张贵永
Zhang Guotao, 1897 - 1979 张国焘
Zhang Henshui, 1895 - 1967 长恨水
Zhang Ji, 150 - 219 张机
Zhang Jiasen, see also Zhang Junmai 张嘉森
Zhang Jie, born 1937 张洁
Zhang Junmai (Zhang Jiasen), 1886 - 1969 张君劢
Zhang Kangkang, born 1950 张抗抗
Zhang Leping, 1910 - 1992 张乐平
Zhang Manyu, born 1964 张曼玉
Zhang Pei, died -221 张裴
Zhang Qian, -2nd cent. 张骞
Zhang Rong, born 1952 张戎
Zhang Shengyou, born 1948 张胜友
Zhang Shichuan, 1889 - 1953 张石川
Zhang Taiyan, see also Zhang Binglin 章太炎
Zhang Tianyi, 1906 - 1985 张天翼
Zhang Wannian, born 1928 张万年
Zhang Wenhuan, 1909 - 1978 张文环
Zhang Wentian, 1900 - 1976 长闻天
Zhang Xianliang, born 1936 张贤亮
Zhang Xiaogang, born 1958 张晓刚
Zhang Xiaolin, 1877 - 1940 张啸林
Zhang Xinxin, born 1953 张辛欣
Zhang Xuecheng, 1738 - 1803 章学诚
Zhang Xueliang, 1898 - 2001 张学良
Zhang Xun, 1854 - 1923 张勋
Zhang Yanyuan, ca. 815 - after 875 张颜远
Zhang Yimou, born 1950 张艺谋
Zhang Youyu, 1899 - 1989 张友渔
Zhang Yuan, born 1963 张元
Zhang Zao, born 1962 张枣
Zhang Zhidong, 1837 - 1909 张之洞
Zhang Ziping, 1883 - 1959 长资平
Zhang Zuolin, 1873 - 1928 张作霖
Zhao Baoxu, contemp. 赵宝煦
Zhao Chenggu, 20th cent. 赵承嘏
Zhao Erfeng, died 1911 赵尔丰
Zhao Lihai, contemp. 赵理海
Zhao Mengfu, 1254 - 1322 赵孟頫
Zhao Puchu, 1907-2000 赵朴初
Zhao Shuli, 1906 - 1970 赵树理
Zhao Tuo, died -137 赵佗
Zhao Wuji (Zhao Wou-ki), born 1921 赵无极
Zhao Yi, 1727 - 1814 赵翼
Zhao Yifan, 1935 - 1988 赵一凡
Zhao Yuanren (Chao Yuen Ren), 1892-1982 赵元任
Zhao Zhenkai, see also Bei Dao 赵振开
Zhao Zichen, 1888 - 1979 赵紫宸
Zhao Ziyang, born 1919 赵紫阳
Zheng Chenggong, 1624 - 1662 郑成功
Zheng Guanying, 1842 - 1922 郑观应
Zheng He, 1371 - 1434 郑和
Zheng Jiongming, born 1948 郑炯明
Zheng Min, born 1920 郑敏
Zheng Wanlong, born 1944 郑万隆
Zheng Zhenduo, 1898 - 1958 郑振铎
Zhi Dun, 314 - 366 支遁
Zhiyi, 538 - 597 智顗
Zhong Jingwen, 1903 - 2002 钟敬文
Zhong Rong, 469 - 518 钟嵘
Zhou Deqing, 1277 - 1365 周德清
Zhou Dunyi, 1017 - 1073 周敦颐
Zhou Enlai, 1898 - 1976 周恩来
Zhou Erfu, born 1914 周而复
Zhou Gucheng, 1898 - 1996 周谷城
Zhou Peiyuan, 1902 - 1993 周培源
Zhou Shaohua, born 1929 周韶华
Zhou Shuren, see also Lu Xun 周树人
Zhou Sicong, born 1939 周思聪
Zhou Wenzhong, born 1923 周文中
Zhou Xinfang, 1895 - 1975 周信芳
Zhou Yang, 1907 - 1989 周扬
Zhou Yiliang, born 1913 周一良
Zhou Yueran, 1895 - 1945? 周越然
Zhou Zuoren, 1885 - 1967 周作人
Zhu Da, ca. 1625 - 1705 朱耷
Zhu De, 1885 - 1976 朱德
Zhu Guangqian, 1897 - 1986 朱光潜
Zhu Jiahua, 1892 - 1963 朱家骅
Zhu Qizhan, 1892 - 1996 朱屹瞻
Zhu Rongji, born 1928 朱鎔基
Zhu Shijie, born ca. 1300 朱世傑
Zhu Tianxin, born 1958 朱天心
Zhu Xi, 1130 - 1200 朱熹
Zhu Yuanzhang, 1328 - 1398 朱元章
Zhu Zaiyu, 1536 - 1611 朱载育
Zhu Zhixin, 1885 - 1920 朱之鑫
Zhu Ziqing, 1898 - 1948 朱自清
Zhuang Zhanggong, 20th cent. 庄长恭
Zhuangzi, -369 until -286 庄子
Zhuge Liang, 181 - 234 诸葛亮
Zong Baihua, 1897 - 1986 宗白华
Zou Rong, 1885 - 1905 邹容
Zou Taofen, 1895 - 1944 邹韬奋
Zou Yan, ca. -350 until -270 驺衍
Zuo Qiuming, -5th cent. 左丘明
Zuo Zongtang, 1812 - 1885 左宗堂

Various editors